Διοικητικό Συμβούλιο

Το ανθρώπινο δυναμικό της B2KAPITAL αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφού συνιστά τη μοναδική πηγή δημιουργίας αξίας, μοναδικών ικανοτήτων και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Η αξιοκρατία, οι ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, η εκπαίδευση και η διαφάνεια αποτελούν  βασικές Αρχές της εταιρείας. Η επιλογή των στελεχών, η εκπαίδευση και η ανάπτυξή τους γίνεται σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα κριτήρια που θέτει ο εκάστοτε ρόλος, σε συνδυασμό  με το Όραμα και τις Αξίες της B2KAPITAL.

Η σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι η εξής:

 

Γιώργος Χριστοφόρου (Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.)

Ευγενία Χριστοδούλου (Διευθύνων Σύμβουλος)

Κυριάκος Ιακωβίδης(Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Κυριάκος Ριρής (Πρόεδρος & Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Site Photo LKA (1)

Χρηματοοικονομικό στέλεχος με εμπειρία πολλών ετών ως διαχειριστής αφερεγγυότητας και βαθιά κατανόηση του κλάδου. O Γιώργος Χριστοφόρου συγκεντρώνει ολοκληρωμένη εμπειρία επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης εταιρικών οφειλετών. Έχει εργαστεί ευδόκιμα σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, σε τράπεζες και μεγάλες χρηματοοικονομικές εταιρείες στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Ελλάδας και Ρουμανίας, PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε., PwC, KANTOR κ.ά.). Σημαντικός σταθμός υπήρξε η συμβολή του στην δημιουργία της πλατφόρμας διαχείρισης της ενιαίας εκκαθάρισης υπό την εποπτεία της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής. Κατά τα τελευταία έτη διενήργησε αξιολογήσεις χαρτοφυλακίων και συμμετείχε ως σύμβουλος σε πολλές διαγωνιστικές διαδικασίες πώλησης χαρτοφυλακίων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Παράλληλα, εργάστηκε ως σύμβουλος κατά τη διάρκεια του έργου αξιολόγησης των περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα (AQRs της ΕΚΤ), και στην αποτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών των Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας.

Γιώργος Χριστοφόρου

Πρόεδρος & Eκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Site Photo LKA (2)

Η Ευγενία Χριστοδούλου εργάστηκε στην Τράπεζα Κύπρου ΔΕ Λτδ μεταξύ των ετών 1994 και 2013. Κατείχε, μεταξύ άλλων, τις θέσεις Υπεύθυνης Επισφαλειών του Συγκροτήματος, Βοηθού Διευθύντριας του Private Banking Unit, Διευθύντριας Υπηρεσίας Recoveries και Περιφερειακής Διευθύντριας Δικτύου Καταστήματων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τις επαρχίες Λάρνακας/ Αμμοχώστου.
Κατά την περίοδο 2014-2019 κατείχε το ρόλο της Αναπληρώτριας Ανώτατης Εκτελεστικής Διευθύντριας και Διευθύντριας Ανάπτυξης Εργασιών της Ancoria Bank Ltd. Διετέλεσε μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Ancoria Bank Ltd και Ancoria Insurance Public Ltd, καθώς και Διοικητικών Συμβουλίων Ημικρατικών Οργανισμών.

Ακαδημαϊκά Προσόντα: B.Sc. in Economics από το London School of Economics and Political Science, Associate Chartered Accountant (ACA) του Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Πιστοποιημένο Πρόσωπο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ευγενία Χριστοδούλου

Διευθύνων Σύμβουλος
Site Photo LKA

Ο Κυριάκος Ριρής είναι μη-εκτελεστικό μέλος διαφόρων Συμβουλίων από τον Μάρτιο 2015 ενώ τον Οκτώβριο 2018 διορίστηκε στο Δ.Σ. της B2Kapital Cyprus Ltd. Κατά την περίοδο 2009-2014 ο κος. Ριρής υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. της PricewaterhouseCoopers (PWC), Ελλάδος. Από το 1998 έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην PWC, Ελλάδος, περιλαμβανομένων των θέσεων του Senior Partner και Managing Partner στα τμήματα τόσο του Audit, όσο και του Advisory/Consulting. Ο κος. Ριρής εργοδοτείτο στην Grant Thornton Ελλάδος ως Συνέταιρος από το 1984, προτού αυτή συγχωνευθεί με την PWC. Από το 1976 μέχρι το 1982 είχε εργοδοτηθεί από την Arthur Young, Ελλάδος. Είναι κάτοχος πτυχίου από το Birmingham City University (πρώην Birmingham Polytechnic) ενώ το 1975 έλαβε τον επαγγελματικό τίτλο του Εγκεκριμένου Λογιστή (ACCA - Association of Certified Chartered Accountants) στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τον τίτλο του Fellow of the Association of Certified Accountants το 1985

Κυριάκος Ριρής

Μη Εκτελεστικό Μέλος