Υπηρεσίες

Η Β2KAPITAL CYPRUS LTD (ΗΕ 378002) έχει ως σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, για λογαριασμό εποπτευόμενων από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Πιστωτικών Ιδρυμάτων,  σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές και σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η εταιρεία επικεντρώνεται στις βασικές κατηγορίες δανείων όπως καταναλωτικά και εταιρικά, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Απαιτήσεις Λιανικής Τραπεζικής

Η B2KAPITAL επέλεξε να επικεντρωθεί κυρίως στις απαιτήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Λιανικής Τραπεζικής λόγω του μεγάλου όγκου ανάλογων υποθέσεων που έχουν περιέλθει σε καθεστώς μακροχρόνιας καθυστέρησης.  Λόγω της τεχνογνωσίας καθώς και της υποστήριξης του Ομίλου, ο οποίος ειδικεύεται σε διευθετήσεις τέτοιων απαιτήσεων, η B2KAPITAL είναι σε θέση να προσφέρει τις πιο κατάλληλες και βιώσιμες λύσεις.

 

Η τμηματοποίηση των δανείων γίνεται με βάση την παλαιότητα των απαιτήσεων και τη μεθοδολογία διαχείρισης που πρόκειται να ακολουθηθεί. Για την ορθότερη διαχείριση των απαιτήσεων αυτών, η B2KAPITAL αξιολογεί τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης των δανειοληπτών και προβαίνει στην ανάλυση βιωσιμότητας κάθε δανειακής υποχρέωσης.

 

Δάνεια Λιανικής, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

H B2KAPITAL επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της Λιανικής Τραπεζικής και των εταιρικών δανείων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διότι αυτές αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομικής δραστηριότητας στην Κύπρο αφού αφορούν στο 90% των ΜΕΔ.  Θεωρούμε ότι τα εταιρικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ενώ παράλληλα οι εταιρείες διαχείρισης που εξειδικεύονται σε αυτόν τον τομέα είναι  ολιγάριθμες.

 

Στη B2KAPITAL θεωρούμε ότι, στην εταιρική τραπεζική, κάθε μη εξυπηρετούμενο άνοιγμα αποτελεί ειδική περίπτωση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ξεχωριστό τρόπο.  Από πλευράς μεθοδολογίας, η διαχείριση γίνεται με βάση την ανάλυση βιωσιμότητας της κάθε εταιρείας, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα αλλά και τη συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων.