ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: B2Kapital Cyprus Ltd (εφεξής «B2K» ή «Εταιρεία»). Σε περίπτωση που η B2K ενεργεί ως «από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας» με άλλη οντότητα θα ενημερωθείτε αναλόγως.

Στοιχεία επικοινωνίας:

B2Kapital Cyprus Ltd,

Υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ)

Μακαρίου 56 & Δημοφώντος, Lamda Tower, 1οςόροφος, 1075, Λευκωσία, Κύπρος

dpo@b2kapital.com.cy

τηλ .: +357 25259620

φαξ .: +357 25256107

Αρχή μας

Η B2K είναι μια εταιρεία απόκτησης πιστώσεων και τελεί υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η B2K ασχολείται με την προσωπική πληροφόρηση των οφειλετών της / των εγγυητών τους / παρόχων ασφαλειών («τα υποκείμενα δεδομένων») και είναι σημαντικό για την B2K να προστατεύει και να σέβεται αυτές τις πληροφορίες και να προστατεύει το απόρρητο των υποκειμένων των δεδομένων . Η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι επομένως μια θεμελιώδης αρχή της επιχείρησης. Τα παρακάτω είναι πληροφορίες σχετικά με το πώς η B2K συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων.

Ορισμοί

ΓΚΠΔ ή άλλως GDPR: Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητας όλων των πολιτών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  Αφορά επίσης στη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός των ορίων της ΕΕ και του ΕΟΧ.

Προσωπικά Δεδομένα: Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να ταυτοποιηθεί. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων είναι αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, ονόματα και διευθύνσεις.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορούν να είναι, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με την υγεία,  γενετικά και βιομετρικά δεδομένα.  Η B2K μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα υγείας μόνο προκειμένου να εκτιμήσει και να καθορίσει το επίπεδο της ικανότητας του υποκειμένου των δεδομένων να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Όλες οι μορφές ενεργειών προσωπικής πληροφόρησης είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομή και αποθήκευση.

Συλλογή πληροφοριών

Η B2K συγκεντρώνει κυρίως τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων από έναν πρώην πιστωτή, όπως μια τράπεζα, όταν η B2K αναλαμβάνει (αγοράζει τα δικαιώματα), για παράδειγμα, ένα δάνειο ή μια σύμβαση πίστωσης (η οποία έχει λήξει). Εκτός από τις οικονομικές πληροφορίες σχετικά με την ίδια την απαίτηση, όπως αντίγραφο της σύμβασης πίστωσης / δανείου, το ποσό του κεφαλαίου, το τρέχον επιτόκιο, το κόστος και τις πληροφορίες συναλλαγής, συλλέγονται επίσης τα στοιχεία ταυτοποίησης κι επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοιες πληροφορίες είναι π.χ. το όνομα, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας, και σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει η B2K να προσδιορίσει τα υποκείμενα των δεδομένων και να επιτρέψει τη συλλογή των απαιτήσεων που έχει αναλάβει η εταιρεία, τηρώντας παράλληλα τη νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε περίπτωση υποκειμένου των δεδομένων που ορίζει αντιπρόσωπο, η B2K θα επεξεργαστεί επίσης πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο μαζί με τις πληροφορίες του υποκειμένου των δεδομένων.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται επίσης απευθείας από το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτό μπορεί να γίνει από το υποκείμενο των δεδομένων που καλεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραδίδει σε B2K νέες πληροφορίες, όπως αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας του ή παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατοικία ή τον τόπο εργασίας του. Επιπλέον, μπορούν να συγκεντρωθούν οικονομικά στοιχεία σχετικά με τον / την σύζυγο του οφειλέτη / εγγυητή (και την οικογένεια, κατά περίπτωση), όταν ο οφειλέτης / εγγυητής συμφωνεί να εξοφλήσει το χρέος για ένα χρονικό διάστημα.

Συλλογή μέσω της ιστοσελίδας, cookies

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων ή άλλος επισκέπτης στην ιστοσελίδα της B2K εγκρίνει τη χρήση cookies, το B2K θα αποθηκεύσει ένα cookie στον υπολογιστή του, το κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται. Το B2K μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από τα αρχεία cookie για να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπο, για παράδειγμα, για να δει ποιος επισκέφθηκε τον ιστότοπο B2K σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο η εταιρεία μπορεί να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ιστότοπος. Ο επισκέπτης στον ιστότοπο μπορεί να αρνηθεί την εγκατάσταση των αρχείων cookie B2K, επιτρέποντας τη σχετική ρύθμιση μέσω του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, όλα τα αρχεία cookie μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή ο επισκέπτης επιλέγει να το κάνει στον browser του. Οι πληροφορίες που ενδεχομένως συλλέγονται μέσω cookies θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Επίσης, το υποκείμενο δεδομένων μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά του δεδομένα μέσω του ιστότοπου προκειμένου να επικοινωνήσει με τη B2K ή να εκφράσει ενδιαφέρον για μία κενή θέση εργασίας.

Συλλογή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, και να επεξεργαζόμαστε ορισμένα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του (σωματική και πνευματική) , ως εξής: πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης, αποδεικτικά στοιχεία για τρέχοντα και προηγούμενα τραύματα, αναπηρίες, ιατρική διάγνωση, ιατρική και ιατρική περίθαλψη, ιατρικές εκθέσεις, πιστοποιητικά ιατρών, κυβερνητική πιστοποίηση ιατρικής κατάστασης και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το ιατρικό σας ιστορικό, με σκοπό να βοηθηθεί η B2KAPITAL στην αξιολόγηση και στον καθορισμό του επιπέδου της ικανότητας του υποκειμένου των δεδομένων να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις.

Χρήση των πληροφοριών (Σκοπός και νομική βάση)

Στο πλαίσιο διαχείρισης των χρεών και σύμφωνα με τη νομική βάση της εκτέλεσης της σύμβασης, η B2K θα επεξεργασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για:

 • τη διαχείριση των δανεών σας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης τυχόν αποπληρωμών,
 • την τήρηση αρχείου και την επικοινωνίαμαζί σας μέσω email, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου,
 • την ανάκτηση τυχόν οφειλόμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού περιουσιακών σας στοιχείων,
 • τη λήψη εκτελεστικών μέτρων κυβερνητικών αρχών ή δικαστηρίων,
 • την επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, όπως διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου,
 • την παρακολούθηση και αναφορά απαιτήσεων σε υποθέσεις διακανονισμού χρέους και πτώχευσης.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις, όπως για:

 • την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη λήψη πληροφοριών για πελάτες μας (know your client) και την διεξαγωγή ελέγχων κατά της δωροδοκίας,
 • την αποστολή στοιχείων καταβληθέντων τόκων στις φορολογικές αρχές
 • την τήρηση εγγράφων σύμφωνα με τη λογιστική νομοθεσία
 • τη διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • την αναζήτηση σε αρχεία πιστοληπτικής ικανότητας και πρόληψης της απάτης

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να ασκήσουμε το νόμιμο επιχειρηματικό μας συμφέρον στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • την εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων σε αγωγές που σχετίζονται με τις μεταβιβαζόμενες απαιτήσεις, η οποία προϋποθέτει την διαβίβαση των δεδομένων σας σε εξωτερικά συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες/ γραφεία,
 • τη στατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της μεθοδολογίας είσπραξης των απαιτήσεων, και
 • τη δημιουργία του οικονομικού προφίλ του οφειλέτη/ εγγυητή, λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα και τα έξοδα της οικογένειας, κυρίως σε περιπτώσεις όπου το χρέος θα εισπραχθεί σε δόσεις για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε  τα δεδομένα σας – εάν απαιτείται – με βάση τη ρητή συγκατάθεσή σας. Σε αυτήν την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε ξεχωριστά μαζί σας για να λάβουμε τέτοια συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε παράσχει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτή η ανάκληση δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την ανάκλησή της.

Εάν δεν είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να μην μπορούμε να διαχειριστούμε τις πιστωτικές σας διευκολύνσεις, οι οποίες μπορεί (μεταξύ άλλων) να επηρεάσουν την ικανότητά σας να διαχειριστείτε τις αποπληρωμές σας.

Πώς μπορεί να μοιραζόμαστε πληροφορίες

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας, όπως:

 • σε συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών που ανήκουν στον Όμιλο της B2Holdings), σε διαχειριστές και σε εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων.
 • στους ελεγκτές μας και σε νομικούς και επαγγελματικούς συμβούλους,
 • σε φορείς πιστοληπτικής ικανότητας και υπηρεσίες πρόληψης της απάτης,
 • σε τρίτα μέρη που ενδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, να αποκτήσουν ή να επιδιώξουν να αποκτήσουν, εμάς ή μέρος των πιστωτικών σας διευκολύνσεων,
 • όταν εκκινήσουν διαδικασίες εκτέλεσης, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες, όπως σε νομικούς συμβούλους, δικαστήρια και εκπρόσωπους ενώπιον των δικαστηρίων, και
 • σε εποπτικές και κυβερνητικές αρχές.

Όπως περιγράφεται ανωτέρω, ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε τα δεδομένα μας στα Δικαστήρια για την άσκηση των αξιώσεών μας και τη λήψη μέτρων, όπως δικαστικές εντολές και κατασχέσεις. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε άλλες αρχές, όπως στο Κυπριακό Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,  ή στην εταιρεία Artemis Information Systems Ltd (Credit Bureau).

Τέλος, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων μας, όπως είναι οι:

 • πάροχοι συστημάτων πληροφορικής και λογισμικού,
 • πάροχοι τηλεφωνικών κέντρων,
 • οργανισμοί είσπραξης και διαχείρισης χρεών,
 • εταιρείες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία/ ένθεση σε φακέλους και αποστολή επιστολών
 • πάροχοι αποθήκευσης δεδομένων στο cloud και πάροχοι εφεδρικής αποθήκευσης δεδομένων, και
 • εταιρείες αποθήκευσης/ αρχειοθέτησης αρχείων και πάροχοι διαχείρισης αρχείων.

 

Διαβίβαση σε άλλες χώρες

Κατά την επεξεργασία ενδέχεται να διαβιβασθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, από τη B2K ή τους εκτελούντες την επεξεργασία, σε χώρες εκτός του ΕΟΧ, οι οποίες δεν υπόκεινται στην Απόφαση Επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα θα μεταβιβασθούν σε συμμόρφωση με τα άρθρα 46, 47, 49(1) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και ειδικά, τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες. Η ενημέρωση για τις μεταβιβάσεις μπορεί να επιτευχθεί με επικοινωνία μέσω επιστολής στη διεύθυνση που παρέχεται στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ασφάλεια

Πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων της B2K προστατεύονται από το νόμο περί εμπιστευτικότητας. Ως εκ τούτου, η B2K προστατεύει όλες τις δραστηριότητες της , συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, μέσω διαφόρων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Η εταιρεία ακολουθεί διαδικασίες που περιορίζουν ή ελέγχουν τη διάδοση δεδομένων τόσο ενδοεταιρικά όσο και εξωτερικά. Σε περίπτωση συμβάντος («παραβίαση δεδομένων»), όπου τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων της B2K διανέμονται σε, ή γίνονται προσβάσιμα από, μη εξουσιοδοτημένα άτομα η B2K θα ενημερώσει αμέσως το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Χρόνος διακράτησης

Οι προσωπικές πληροφορίες των υποκειμένων δεδομένων διακρατούνται καθ ‘όλη τη σχέση τους με τη B2K. Μόλις ολοκληρωθεί η καταβολή της απαίτησης, τα σχετικά δεδομένα θα διαγραφούν μετά από 10 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται από το νόμο να συνεχίσει να αποθηκεύει τα δεδομένα, π.χ. λόγω μίας εν εξελίξει δικαστική υπόθεσης.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δυνητική δημιουργία προφίλ

Ως μέρος των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, η Εταιρεία με βάση το έννομο συμφέρον της σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 (στ) και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την είσπραξη χρεών, μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων της φερεγγυότητας, της οικονομικής κατάστασης, του ιστορικού αποπληρωμών και συμβάσεων που σχετίζονται με τη διαδικασία διευθέτησης χρεών για σκοπούς δημιουργίας προφίλ.

Η δημιουργία προφίλ είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς πληρωμής και της οικονομικής κατάστασης των υποκειμένων των δεδομένων με βάση στατιστικά μοντέλα κι κανόνες εμπειρογνωσίας. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να επιλεγεί ο κατάλληλος τρόπος είσπραξης και ειδικότερα τι μορφή πρέπει να λάβει η επικοινωνία, ποια προσφορά φιλικού διακανονισμού θα επιλεγεί, και ποιες εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες θα ληφθούν.  Ωστόσο, η εταιρεία δεν ασκεί οποιαδήποτε μορφής αυτόματη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ με νομικές ή άλλες σημαντικές επιπτώσεις στο υποκείμενο των δεδομένων.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ζητήσουν λεπτομέρειες σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που διακατέχει η B2K και να ζητήσουν πρόσβαση στα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης).  Για να εξετάσουν τι υποβάλλεται σε επεξεργασία από τη B2K, είναι δυνατό για τα υποκείμενα να ζητήσουν αντίγραφο των δεδομένων.  Tέτοιο αίτημα μπορεί να υποβληθεί στον Yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ως εξής: μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο dpo@b2kapital.com.cy ή, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Τ.Θ. 52704, 4067 Λεμεσός.

Ζητώντας το απόσπασμα δεδομένων, τα υποκείμενα δεδομένων λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.   Η B2K θα απαντήσει σε αυτή την αίτηση εντός 1 μηνός, υπό κανονικές συνθήκες, από την ημερομηνία υποβολής της από το υποκείμενο.  Σε περίπτωση που ζητηθεί από το υποκείμενο, εάν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, η B2K μπορεί επίσης να συντάξει τα προσωπικά δεδομένα και να διαβιβάσει τις πληροφορίες σε τρίτο μέρος που ορίζεται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Το υποκείμενο των δεδομένων ενδέχεται να αντιταχθεί στη χρήση προσωπικών δεδομένων από την B2K (δικαίωμα εναντίωσης), ωστόσο η B2k μπορεί να αρνηθεί λόγω έννομου συμφέροντος στην επεξεργασία.   Επίσης, τα υποκείμενα που επιθυμούν να προσθέσουν σε ελλειπή προσωπικά δεδομένα ή που θεωρούν ότι υπάρχει οποιοδήποτε λάθος στα δεδομένα τους (δικαίωμα διόρθωσης) ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της B2K όπως έχει προαναφερθεί.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του (δικαίωμα διαγραφής)  εάν πλέον δεν απαιτούνται για τους σκοπούς για τους οποίους τα έχει συλλέξει η B2K και ούτε πλέον είναι εύλογο να συνεχίσει η επεξεργασία των δεδομένων.  Εναλλακτικά, το υποκείμενο μπορεί να ζητήσει από τη B2K περιορισμό στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Είναι πολύ σημαντικό για την B2K ότι τα υποκείμενα δεδομένων της εταιρείας έχουν εμπιστοσύνη στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία και ότι πραγματοποιούνται με ορθό και νόμιμο τρόπο.  Επομένως, η B2K θα διερευνήσει άμεσα οποιαδήποτε θέματα που επηρεάζουν το υποκείμενο των δεδομένων. Το υποκείμενο που επιθυμεί να σχολιάσει, ή να υποβάλει παράπονο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την B2K μπορεί επίσης να επικοινωνήσει με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση commissioner@dataprotection.gov.cy ή ταχυδρομικώς στη: Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία ή στο Τηλ: +357 22818456, ή στο Φαξ: +357 22304565.

Αυτή η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να μεταβληθεί και επικαιροποιηθεί εάν οι εσωτερικές διαδικασίες της B2K αλλάξουν ή εάν απαιτηθεί από την Β2Κ βάσει νόμου ή απόφασης της ρυθμιστικής αρχής.  Η πιο ενήμερη πολιτική θα είναι πάντα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Β2Κ στη διεύθυνση: www.b2kapital.com.cy

.

,