ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ/ ΕΓΓΥΗΤΕΣ / ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ VELOCITY II ΑΠΟ ΤΗΝ B2KAPITAL CYPRUS LTD (ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΥΣΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ 2018 (ο Ν. 88(Ι)/2018) ή ο «Τιτλοποιήσεων Νόμος»)

Σε συνέχεια της Επιστολής (η «Επιστολή») που εστάλη στους ίδιους δανειολήπτες και/ή εγγυητές και/ή πάροχους εξασφαλίσεων αυτών («οι Οφειλέτες») από την B2Kapital Cyprus Ltd, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2020, με θέμα την εξαγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και των σχετικών εξασφαλίσεων αυτών από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ (το «Χαρτοφυλάκιο») , ανακοινώνονται τα εξής:
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά όλους τους δανειολήπτες και/ή εγγυητές και/ή παρόχους εξασφαλίσεων αυτών (οι «Οφειλέτες») του Χαρτοφυλακίου, οι οποίοι έχουν ήδη ειδοποιηθεί από την B2Kapital Cyprus Ltd όσον αφορα την εξαγορά του Χαρτοφυλακίου από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λιμιτεδ, με βάση τον Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμο, 169 (Ι)/2015), τα στοιχεία των σχετικών διευκολύνσεων, τους διάφορους τρόπους επικοινωνίας και πληρωμής όσον αφορά τις διευκολύνσεις αυτές καθώς και την πρόθεση της B2Kapital Cyprus Ltd:
α) να μεταβιβάσει την κυριότητα των προαναφερόμενων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για σκοπούς τιτλοποίησης σε «οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση» ή «ΟΕΣΤ» με βάση τον περί Τιτλοποιήσεων Νόμο του 2018, και ταυτόχρονα
β) να διοριστεί ως ο Διαχειριστής των εν λόγω χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ενεργώντας εκ μέρους της ΟΕΣΤ για τη διαχείριση των Πιστωτικών Διευκολύνσεων και των σχετικών εξασφαλίσεων, συμπεριλαμβανόμενης και την ανάληψης της ευθύνης για επικοινωνία με τους Οφειλέτες σε σχέση με την αποπληρωμή των εν λόγω χρηματοδοτικών ανοιγμάτων.
Με την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνονται οι Οφειλέτες ότι, υπό την προϋπόθεση παραχώρησης των σχετικών εγκρίσεων που απαιτούνται με βάση τον Τιτλοποιήσεων Νόμο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, και τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες μετά από την παρούσα ανακοίνωση, η B2Kapital Cyprus Ltd, υπο την ιδιότητα της μεταβιβάζουσας οντότητας σκοπεύει να προβεί σε μεταβίβαση των προαναφερόμενων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων για σκοπούς τιτλοποίησης στην οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση με το όνομα K2P INVESTMENTS LIMITED, μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένη ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγράφης HE402158. Κατά το χρόνο της μεταβίβασης, η B2Kapital Cyprus Ltd θα διοριστεί ως διαχειριστής με βάση τις πρόνοιες του περι Τιτλοποιήσεων Νόμου του 2018.
Σημειώνεται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας με την B2Kapital Cyprus Ltd για τα προαναφερόμενα χρηματοδοτικά ανοίγματα, καθώς και οι διάφοροι τρόποι πληρωμής όσον αφορά στις διευκολύνσεις αυτές παραμένουν όπως αναφέρονται στην Επιστολή.
Επιπλέον, η B2Kapital Cyprus Ltd ενημερώνει και διαβεβαιώνει τους Οφειλέτες για τα ακόλουθα:
(α) Τυχόν τέλη ή φόροι που σχετίζονται με τη μεταφορά και την τιτλοποίηση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων προς την K2P INVESTMENTS LIMITED δεν θα επιβαρύνουν τον υποκείμενο Οφειλέτη.
(β) Η μεταφορά του Χαρτοφυλακίου από τη μεταβιβάζουσα οντότητα, δηλαδή τη B2Kapital Cyprus Ltd, προς την ΟΕΣΤ, δηλαδή την K2P INVESTMENTS LIMITED, για σκοπούς τιτλοποίησης, δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υποκειμένου Οφειλέτη όσον αφορά τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Συμπεριφοράς που προσαρτάται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 ή άλλη διαδικασία, όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρμόζεται από τη μεταβιβάζουσα οντότητα βάσει κείμενης νομοθεσίας ή/και οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
(γ) Η μεταφορά του Χαρτοφυλακίου από τη B2Kapital Cyprus Ltd προς την K2P INVESTMENTS LIMITED, για σκοπούς τιτλοποίησης, δεν επηρεάζει το δικαίωμα του υποκείμενου Οφειλέτη να υποβάλει αίτηση για Διακανονισμό Αφερεγγυότητας ούτε το δικαίωμα του υποκείμενου δανειολήπτη ή άλλων εμπλεκόμενων μερών για διορισμό εξεταστή δυνάμει του Μέρους IVΑ του περί Εταιρειών Νόμου.
(δ) Οποιαδήποτε διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου ή του Μέρους IVΑ του περί Εταιρειών Νόμου, δεν επηρεάζεται από τη μεταφορά και εξακολουθεί να διενεργείται μεταξύ του Οφειλέτη και του Διαχειριστή.
(ε) Η B2Kapital Cyprus Ltd, υπό την προϋπόθεση παραχώρησης των σχετικών εγκρίσεων που απαιτούνται με βάση τον Τιτλοποιήσεων Νόμο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, από τη ημέρα ισχύος της τιτλοποίησης και μεταβίβασης θα αναλάβει τον ρόλο του υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») και θα εκτελεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (ή «GDPR») και τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Νόμος 125(Ι)/2018).
Για περισσότερες πληροφορίες οι Οφειλέτες μπορούν να αποταθούν στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της B2Kapital Cyprus Ltd η οποία στάλθηκε στους Οφειλέτες με επιστολή ημερομηνίας 13 Μαΐου 2020, με θέμα την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Οφειλετών και στον σύνδεσμο https://www.b2kapital.com.cy/el/about/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/
Η B2Kapital Cyprus Ltd είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγράφης HE3780002 και έχει το εγγεγραμμένο της γραφείο στην οδό Σπύρου Κυπριανού, 79, 4042, Λεμεσός, Κύπρος. Η B2Kapital Cyprus Ltd έχει αδειοδοτηθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων με βάση τον Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμο, 169 (Ι)/2015). Οι Οφειλέτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την B2Kapital Cyprus Ltd με email στο velo2@b2kapital.com.cy ή τηλεφωνικώς στο 25268700.